Translator

Počítadlo prístupov

  • 2Prečítaných dnes:
  • 75176Návštevníkov celkovo:
  • 2Návštevníkov dnes:

Zmluvy

Zmluva o spolupráci PLANTEX 2020 2021
Zmluva o spracovaní osobných údajov
Zmluva o prevádzke webového sídla
Zmluva o vytvorení webového sídla
Dodatok k zmluve Slovak telekom
Mandátna zmluva-Ing.Bosák 2020
Zmluva ECAV 2020
Zmluva JDS 2020
Zmluva o dielo mmcité2
Dodatok č.4 Bojničky
Zmluva CVČ Dúha 2020
Dodatok FCC Trnava 2020
Dodatok č.1 k Zmluve č.13 2019
Zmluva o poskytnutí grantu
Dodatok č.1 k zmluve – auditor
Dodatok č.3 k zmluve Zníženie en.náročnosti OcÚ
Zmluva Revitalizácia parku-2
Zmluva -dotácia RK cirkev
Zmluva Zavarský
Dohoda UPSVAR
Dodatok k zmluve -Slovak Telekom-preloženie pevnej linky na č14
Zmluva o službách- OPEN DOOR
Zmluva o odchyte zvierat 2019
Zmluva TTSK
Zmluva -dotácia ECAV
Zmluva -dotácia JDS
Sponzorská zmluva Plantex Veselé
Zmluva o spolupráci Plantex Veselé
Zmluva o spracov.osob.údajov 3W Slovakia
Zmluva BOZP Peťovský
Zmluva Obec Bojničky 2019
Zmluva CVČ Dúha 2019
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/H050 je zverejnený v Centrálnom registri zmlúv na stránke: https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3939670&l=sk
Kúpna zmluva chodník

Dohoda o ukončení platnosti zmluvy – park

Poistná zmluva dodatok

Zmluva ENVI-PAK,a.s.

Dodatok k zmluve – FCC Trnava

Dodatok č.4-BP AGRO CENTRUM

Dohoda ÚPSVAR

Zmluva o dielo FKL a brat 2. časť

Zmluva o dielo FKL a brat 1.časť

Kúpna zmluva ZS distribučná

Zmluva o zriadení vecných bremien

Zmluva o zriadení zberného miesta

Zmluva o poskytnutí NFP-dodatok

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/H050 je zverejnená v centrálnom registri zmlúv na stránke:https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=3432161&l=sk

Zmluva o dielo – fitnes ihrisko

Mandátna zmluva

Zmluva o dielo ROVEZ

Zmluva o reklame MŠŠJ

Sponzorská zmluva MŠŠJ

Zmluva o dodávke tovaru MŠŠJ

SPSP obchodné podmienky pre úvery

SLSP všeobecné obchodné podmienky

SLSP sadzobník

Zmluva o úvere

Zmluva o elektronickej službe

Zmluva o bežnom účte 3

Zmluva o bežnom účte 2

Zmluva o bežnom účete 1

Zmluva o dielo oprava miestnych komunikácií

Zmluva o poskytnutí služieb-ochrana osobných údajov

Zmluva o poskytovaní konzultač.služieb STUDNICA

Zmluva o grantovom účte Prima banka

Zmluva o poskytovaní služieb el. bank. Prima banka

Zmluva o poskytovaní služieb Prima banka

Zmluva o založení združenia obcí

Zmluva OZ TUMIDA 2018

Zmluva KT ZELENIČAN 2018

Zmluva RK cirkev 2018

Zmluva ECAV 2018

Zmluva JDS 2018

Zmluva CVČ Dúha 2018

Dodatok č.1 Zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu

Dodatok č.2 k Zmluve o spolupráci – Bojničky

Zmluva č.35 TR 2017 -dopl.kamer.systému

Zmluva o spolupráci -nakladanie s odpadmi

kupna zmluva 2371097466

poistna zmluva

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva č.23 2017 Pekarovič

Zmluva-poistenie majetku obce

Zmluva o dielo CEVIS

Dohoda č.17 06 010 83 UPSVAR

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Zmluva o poskytnutí služieb Prounion

Zmluva o dielo- Zníženie energetickej náročnosti Obecného úradu

Zmluva o združenej dodávke elektriny

TOPSET el. registratúra 2017

Zmluva o pripojení odber. el. zariadenia

Zmluva o dielo -ROVEZ (kamery)

Zmluva o odbere použitého jedlého oleja

Dodatok č.001 §50j NS 2017 ÚPSVAR

Zmluva o kontrolnej činnosti

Príkazná zmluva – ZMO

Zmluva o poskytnutí služieb – PROUNION

Zmluva č.23 TR 2016- kamerový systém

Dohoda ÚPSVAR §50j

Zmluva o zriadení Spoločného obecného úradu

Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke

Zmluva ECAV 2017

Zmluva JDS 2017

Zmluva CVČ Dúha

Dohoda RÚVZ

Dodatok k zmluve o spolupráci

Zmluva o partnerstve a spolupráci

DCOM dodatok č.1

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb

Dohoda ÚPSVAR

Dohoda o skončení zmulvy o výpožičke

Zmluva o zriadení sou-dodatok č.9

Zmluva – servis kamerového systému

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi

Zmluva RM – S Market

Dohoda o plnomocenstve

Zmluva INSA,MACH TRADE

Zmluva o dielo-Revitalizácia obecného parku 1.časť

Zmluva o dielo-Revitalizácia obecného parku 2.časť

Zmluva o dielo-Revitalizácia obecného parku 3.časť

Zmluva o zbere odpadu BOMAT

Zmluva – vývoz odpad. vôd

zmluva – elektron. služby

Zmluva o zabezpečení činností – Pracov.zdravot.služba

Dohoda o zabezpeč. odbor. služieb

Zmluva o poskyt. dotácie ECAV

zmluva o poskyt.dotácie JDS 2016

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien

Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

Príkazná zmluva 2015

Zmluva o poskytovaní služieb-Slovak Telekom

Zmluva CVČ Hlohovec 2016

Zmluva o spolupráci CVČ Bojničky

Dohoda o plnomocenstve-spojovací chodník

Zmluva o pripojení IS Dátové centrum obcí a miest

Zmluva č.112555 08U03-nelegálne skládky

Dohoda o poskytovaní údajov -SHR

Zmluva o uzavr.budúcej zmluvy NATUR-PACK,a.s.

Dodatok č.4 k PZ 5720035131

Dohoda o zabezpečení odborných služieb-RÚVZ

Zmluva o dielo-Odstránenie nelegálnych skládok

Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny

Zmluva o pripojení odber.el.zariadenia do distribuč.sústavy

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Dodatok č.1 k zmluve o pripojení k IDDCOM

Zmluva o poskytnutí nenávratného fin.príspevku-kamerový systém

Zmluva o nájme pozemku

Kúpna zmluva p.Kováčiková

Zmluva o pripojení k IS -Datacentrum

Zmluva o poskytnutí služieb

Zmluva o dielo (kamerový systém)

Zmluva o nájme pozemku

Zmluva o dielo č.1 2015

Zmluva o výpožičke

Dodatok k zmluve RWE

Zmluva ŠK Šúrovce

Dodatok č.1 2015 k zmluve č.120516 0533 INSA Sereď

Zmluva TUMIDA

Zmuva o odbere odpadu BOMAT

Dohoda §54

Zmluva školské ovocie 2015-2016

Zmluva o kúpe pozemku-ihrisko

sponzorská zmluva

Zmluva JDS

Zmluva RK cirkev

Zmluva ECAV

Zmluva – Centrum voľného času

Dodatok č.2 BP Agrocentrum

Dodatok k poistnej zmluve Generali

Zmluva AUDIT

Dodatok zmluvy PD

zmluva škol. ovocie

Zmluva o nájme pozemku

Zmluva ASA

zmluva PROMT AUDIT

Zmluva PROUNION

Zmluva o kúpe pozemku -ihrisko

Zmluva šatstvo

Dodatok č.1 k zmluve č.15 ZD2 14 14

Zmluva č.15 ZD2 12 14 Enviroment. fond

Zmluva o dielo KOMPLETSTAV

Zmluva o dielo Ing.Dobrucká

dodatok č.1 k zmluve -BP Agro-centrum

zmluva TTSK

Zmluva o zriadení účtu

Zmluva o poskytovaní telefónnych služieb-MŠ

Zmluva školské ovocie

Dohoda o zabezpezpečení odborných služieb

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie-ŠKŠ

Zmluva o likvidácii kuchynského odpadu

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie-ECAV

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie-RKC

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie-JDS

Zmluva o spolufinancovaní projektovej dokumentácie

Zmluva Nadácia SPP

Zmluva o poskytnutí fin.prostr. z rozpočtu obce

Dodatok k zmluve ZSE

Zmluva o poskytovaní auditorských služieb

Hromadná licenčná zmluva-SOZA

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Dodatok k poistnej zmluve

Zmluva -Slovgram

Zmluva o združenej dodávke elektriny

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie ŠK Šúrovce

Zmluva o poskytnutí dotácie RKC 10001, 10002

Zmluva o poskytnutí dotácie JDS 1 , JDS 2

Zmluva o poskytnutí dotácie ECAV 1, ECAV 2

Dodatok č.2 k zmluve o aktualizácii programov

Dodatok k zmluve ASA,

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

Zmluva ASA 1

Zmluva ASA 2

Zmluva ASA 3

Zmluva o dodávke plynu0001

Zmluva o dodávke plynu0002

Dodatok k zmluve-plyn 1

Dodatok k zmluve-plyn 2

Dodatok k zmluve-elektrina

Dodatok k poistnej zmluve

Dohoda o úhrade za výruby

Dodatok c.1 k PZ 5720035131

Dodatok k zmluve Slovak Telekom

Zmluva o poskyt. služby

Zmluva webygroup

Kúpna zmluva-protipož.dvere

Zmluva -DÔVERA ZP

Zmluva šk šúrovce

Zmluva-V.Ryba

Zmluva o prevádzkovaní vodovodu

Zmluva INSA,s.r.o. Sereď

Zmluva o poskytnutí grantu

Zmluva poistenie majetku obce

Zmluva – matrika

Zmluva EO zber obce

Výmena okien a dverí dom smútku

Oprava strechy dom smútku

Zmluva o vykonávaní činnosti technika BOZP

Dodatok k Zmluve o Dexia Komunál eurofondy úvere

Zmluva o vykonávaní činnosti technika požiarnej ochrany

ASA -dodatok k zmluve