Translator

Počítadlo prístupov

  • 0Prečítaných dnes:
  • 75133Návštevníkov celkovo:
  • 0Návštevníkov dnes:

Všeobecne záväzné nariadenia

Dodatok č. 1-2018 k VZN č. 2-2016 o nakladaní s KO

Dodatok č. 1-2018 k VZN č. 2-2012 o miestnych daniach a poplatku

Príloha č.5 k VZN 2-2013

Príloha č.4 k VZN 2-2013

VZN č.2-2016 O nakladaní s KO a drobnými stavebnými odpadmi

VZN č.1-2016-Zmeny a doplnky územného plánu obce

Dodatok č.1 2015 k VZN č.2 2012 o miestnych daniach a miestnom

Príloha č.2 a č.3 k VZN 2 2013

VZN č.1/ 2014 o niektorých podmienkach držania psov

Príloha č.3 k VZN č.2 2012

VZN č.1-2011-Prevádzkový poriadok pohrebísk

VZN-č.1-2012-poskyt.dotácií-+prílohy2_1_Žiadosť o dotáciu z rozpočtu obce – Word

VZN -2-2012 o miest.dan. a KO

VZN č.1-2013 o nakla. s odpadmi

VZN č. 2-2013 o podmienkach a spôsobe financovania MŠ